ފުޓްބޯޅަ

ނޭޕާލް 3-2 ސްރީ ލަންކާ

އިންޑިއާއަށް ލަދެއް، ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ބަންގުލަދޭޝަށް ޕޮއިންޓެއް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޭނުންކުރާ އޮފިޝަލް ޖޯޒީ، ހުއްދަ ނެތް ފަރާތްތަކުން ނުވިއްކަން އެދިއްޖެ

ސްޓިމަކްގެ ނުސީދާ ފާޑު ކިޔުން އޮސްކާ އަށް: ގައުމީ ޓީމުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރީންނަށް ބަރޯސާއެއް ނުވެވޭނެ

ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ "ޑްރާމާ" މެޗު ހަމަހަމަ

ތަރިންގެ ޕީއެސްޖީއަށް ފުރަތަމަ ބަލި، ރެނެސް ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ޝޮޓެއްވެސް ނުހެދުނު

ޝުއަރޭޒްގެ ގޯލާއެކު އެތުލެޓިކޯއިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި، ކޯމަން ބުނަނީ "އޯވާނައިޓް ސޮލިއުޝަނެއް ނެތް ކަމަށް"

ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް، ރޮނާލްޑޯގެ ސެލެބްރޭޝަން ފެނުނީ އެވަޓަންގެ ގޯލުން

ރަން ކެޕްޓަންގެ ނަސޭހަތް: މާޔޫސް ނުވެ، ހިތްވަރާއެކު އެއް ރޫހެއްގައި ނުކުމޭ!

ނޭޕާލް ކޯޗަށް "ޖަޒުބާތީ" މޮޅެއް، ހާއްސަ ކުރީ މަރުވި ބޮޑު ބޭބެ އަށް

ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ބުނަނީ އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށް، އެކަމަކު ގޯލު ނުޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް

ސާފްގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ އަތުން ނޭޕާލް ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅު ދިވެހީންގެ ދަނޑުން

... 7 ...