ފުޓްބޯޅަ

ޓިކެޓު މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އިތުރު 1000 ޓިކެޓު ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިއްކަނީ

ސައުދީގެ މުއްސަނދިކަން ނިއުކާސަލް އަށް، އުންމީދުތައް ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ދަރަޖަ އަށް

ފަހަތުން އަރައި ޖެހި ތިން ގޯލާއެކު ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް، ފްރާންސް ފައިނަލަށް

ދަގަނޑޭއަކީ އަދިވެސް ގައުމީ ރޫހު، ހަމްޕުގެ ހާއްސަ ގޯލެއް!

މަރުހަބާ ގައުމީ ޓީމު، އުންމީދަކީ ތިޔަ ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން: ރައީސް

މޮޅަކީ ގައުމީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް: އަޝްފާގު

ބަންގުލަދޭޝް ބަލިކޮށް، ދިވެހި ޓީމުން ރައްޔިތުންނަށް ގައުމީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް

ރާއްޖެ 2-0 ބަންގުލަދޭޝް

ލަންކާއަށް މިހާރު ޖޯކެއް ނުޖެހޭނެ، ލަންކާ ފުޓުބޯޅަ އެނބުރި އަންނާނެ: އަލަގިޗް

ލަންކާ އުޅުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭކަށް ނޫން، ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަން: އިންޑިއާ ކޯޗު

އިންޑިއާއަށް ލަންކާވެސް ބަލިނުކެރެވުނު، ބޮޑު ޕްރެޝަރަކަށް

މީޑިއާ އޮފިޝަލް ހުރީ މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކޮށްފައި، ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާވެސް އުސޫލާ ހިލާފުވި: އެފްއޭއެމް

5 ...