ފުޓްބޯޅަ

އެކުވެރިން ގިނަ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އޮސްކާއަށް ޖަޒުބާތީ މެޗެއް

އިންޑިއާ 0-0 ސްރީ ލަންކާ

އިޓަލީގެ ތާރީހީ ރެކޯޑު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ހުސް ދަނޑެއްގައި ކުޅުމަށްފަހު މުޅި ގައުމުގެ ކުރިމައްޗަށް، ދިވެހި ކުޅުންތެރީންނަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް

ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާއަށް "ފުރައްސާރަ" ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: އެމްޖޭއޭ

ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާ "ގަޔަށް އަތްލި" އޮފިޝަލަށް އެފްއޭއެމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ޓީމަށް ގެނެސްދިން ރޫހަކީ "ކޮންފިޑެންސް"އަށް ބަލާއިރު އެއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަކަން

"12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޝައްކެއް ނެތް، ޕްރެޝަރުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު"

ޔުނައިޓެޑުގެ 9.5 މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކާލަން ގްލޭޒާސް އިން ޖަހައިފި

ޓިކެޓު ވިއްކީ މާކުރީއްސުރެ ވެސް އޮންނަ އުސޫލުން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ބަޔާން ހޫނު ފެނަށް

1

ފަހު 15 މިނެޓުގައި އިންޑިއާ ޓީމުން ހެދި ކޫނސަނި ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން ކޯޗު ވެސް ހައިރާންވެފައި

ނޭޕާލަށް ފުރަތަމަ ފައިނަލެއްގެ ކުލަވަރު، ލަންކާއަށް ނާއުންމީދު

6 ...