ފީޗާރޑް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޔޫރަޕް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން މެދުފަންތީގެ ޓީމުތައް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޑޮލަރު ނޫން ހައްލެއް!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޔޫރަޕް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތް ޓީމު

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާޔާއި ޔޫރަޕު ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ދެން ނުހިނގާނެއެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮޓާބަޔާގެ ފިޔަ ކޮށައިލުމުގެ ޑްރާފްޓަށް ކެބިނެޓުން އާނބަސް ބުނުން!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު ދެކުނު އެމެރިކާ ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮންބައެއް؟

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު: ޗެންގީޒް ޚާންގެ މަހާނަ ހުންނަތަން ސިއްރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

4

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 20

އީޔޫއަށް ޔުކްރޭނު ވެއްދުމުގެ މައްސަލަ: ބުރަކަށީގައި ފިރުމާނެއެވެ. މެންބަރުކަން ދިނުން އަވަހެއް ނުވާނެއެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2002: ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު އައު ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެތަ؟

1

ކަޅުދިރި: ގިނަ ފައިދާތަކެއް، ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަންކަން ވެސް އެބަހުރި!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިސްލާހު ކުރުން: "މޮޔަނުވާށެވެ. އެއްޗަކީ އިގްތިސާދެވެ."

... 8 ...