ފީޗާރޑް

ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް؟ ސޮބީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ

1

ދިވެހި ތާރީޚު: އައްޑޫއަށް އިނގިރޭސިން ދިޔުމާއި ފޭބުން

1

ރާނީ އަވަހާރަވާނޭ ދުވަސް ކުރިއަށް ލަފާކުރި މީހާ ވަނީ ޗާލްސް އަވަހާރަވާނޭ ދުވަސްވެސް ހާމަކޮށްފައި!

ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި ވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރަން މަޖުބޫރު؟ ދަރަނީގެ އަނދަވަޅެއް!

މާލެއިން ބުރުސާއިން އިސްތަންބޫލަށް - 12

ރާނީގެ ޖަނާޒާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނާޒާއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ އުފެދިފައިވާ ކޮހިނޫރަކީ ވަރަށް ސުންޕާ އަލިމަހެކެވެ.

1

ކިންގް ޗާލްސް ތިންވަނަ: ޗާލްސްއަކީ އިނގިރޭސި ރަސްކަމަށް ސުންޕާ ނަންފުޅެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ރާނީ އެލިޒަބަތާއި ދިވެހީންގެ ގުޅުން

އަދުގެ ދުނިޔެ: މަހާރެހެންދީންގެ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވެނުމަސް ވެނަށް ކާންދިނުން!

ވޯލްޑްކަޕުގައި ލަނޑު ޖަހާފައިވާ އެންމެ ޒުވާން ފަސް ކުޅުންތެރިން

އަދުގެ ދުނިޔެ: އަމިއްލަޔަށް އުފެއްދި މަތިންދާބޯޓު އުފުލާ އައު މަނަވަރަކާއެކު އިންޑިޔާއިން ދައްކައިލީ ކެރިފޯރުންތެރިކަމެވެ.

... 8 ...