ފީޗާރޑް

އެކަނިވެރި މައެއް، ބަނަހުގެ ކްރީމަށް އެލާޖިކްވުމުން ޖެހި އިންޖެކްޝަނަށްފަހު މީހާ ހުއްޓި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ

1

މަހުމޫދުގެ މަރު: އެރޭ އަންހެނަކަށް އިވުނު އަޑާއި ފެނުނު ބިރުވެރި މަންޒަރު! އެއީ ބުޅަލެއް މަރާލި އަޑު؟

9

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ - އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އެންމެ މަތިވެރި ދާޢީ 01

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

އެއްބައެއްގެ ބަދަލު ނުވާ ވިސްނުން: މޮޅުވީމަ ޓީމާއެކު، ބަލިވީމަ އެއްޗެހި ގޮވުން

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅުގައި - 4

މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރަކަށް ނުވި، އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ތައްޔާރު ނުވެވުން!

ބަލިވިޔަސް ގައުމީ ޓީމާ އެކު: އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ގައުމުގައި އަޅުވައިދިން ގައުމީ ލޯބީގެ ފޭރާން

އޮފީހަށާއި ކޮފީ އަދި ބާޒާރަށް ވެސް ރަތް ކުލައިގައި، އިންޑިއާއަށް ދިވެހީންގެ ފޯރި ދައްކާލަން ތައްޔާރު!

ދަގަނޑޭ އާއި ޗެތުރީ އަކީ ސާފްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ލެޖެންޑުން، މިރޭގެ މެޗު ދެ ސްޓައިކަރުންގެ ޝޯއަކަށް

މާމެންދޫ މި ޒުވާނާ ހުނަރުން ފުރިފައި، އަމިއްލައަށް އުފެއްދި ބެޓެރި ސައިކަލުގެ ޓެސްޓު ބުރު ކާމިޔާބު

2

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅުގައި - 3

... 8 ...