ފީޗާރޑް

ޝަރީފްގެ ޓާނިން ޕޮއިންޓް: އަމިއްލަ ޕާޓީން ދިނީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރު، ހާލުބެލީ ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު!

1

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ސެލިއުޓް! ހުރިހާ ވަގުތެއް ކާފަޔަށްޓަކައި، އެއީ ކާފަ ކޮޅަށްހުރުމުގެ އުއްމީދު!

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިގަރުންނަށް ދެން ފޮނުއަރުވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރާޖަޕަކްސާ އާއިލާގެ މިއުޒިއަމުގައި ރައްޔިތުން ހުޅުޖެހީ ކީއްވެ؟

1

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހީންނާއި އެންމެގާތުގައި ކުޅެވޭ ވޯލްޑްކަޕެވެ.

1

އިއްޔެއަކީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: އާއިލީ ގުޅުންތަކަށް އިސްކަންދޭ ޖީލެއް އުފައްދަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާން ޖެހޭ

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 15

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމިރޭޓްސްގެ ވެރިކަން ބަދަލުވީމާ ސިޔާސަތުން ބަދަލެއް ފެންނާނެތަ؟

ބަލިވީވެސް، މޮޅުވީވެސް އެމްޑީޕީ، އިންތިގެ ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު ޓީމު ޕާޓީން ވަކިވަނީ؟

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: އައު ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލްއަށް ގައުމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވިދާނެތަ؟

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން

« 1 ...