ފީޗާރޑް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިއީ މެސީގެ ފަހަރުތަ ނޫނީ ރޮނާލްޑޯގެ ފަހަރުތަ؟

1

ބަލިވެ އިނުމުގައި ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ރައްކާތެރިކަން؛ ޖީ.ޑީއެމް ދެނެގަތުން މުހިންމު!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން އެގެނައީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 16

އަލީމް ފައިސާ ހޭދަކުރަމުންދިޔައީ މިސްކިތަށް އެހީވުމަށް، މަރުވީ ކެންސަރު ޖެހުނުކަން އެނގުނުތާ ތިންމަސް ފުރުނު ދުވަހު

1

ކެޕްޓަން އަރްޒާ: ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ހުވަފެނުން ޕައިލެޓުކަމަށް! ޖައްވުތެރޭގައި އުދުހިލެވޭ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ތަފާތު

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު، ފައިސާއެއް ނެތެވެ. ތެލެއް ނެތެވެ. ޖާދޫގެ ރަންބަނޑިޔަލެއްވެސް ނެތެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ ދުރު ވިސްނުން: ޑިމާންޑަށް 70 މެގަވޮޓް އިތުރުކޮށް 2030ގެ ފަހަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ބިޔަ ޕްލާންޓެއް

ދިވެހި ތާރީޚު: އަލީރާޖާއަކު އަވަހާރަވެގެން ދުވަހަކުވެސް ދިވެހިން ހިތާމަފާޅެއް ނުކުރެއެވެ.

ޝަރީފްގެ ޓާނިން ޕޮއިންޓް: އަމިއްލަ ޕާޓީން ދިނީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރު، ހާލުބެލީ ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު!

1

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ސެލިއުޓް! ހުރިހާ ވަގުތެއް ކާފަޔަށްޓަކައި، އެއީ ކާފަ ކޮޅަށްހުރުމުގެ އުއްމީދު!

3

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިގަރުންނަށް ދެން ފޮނުއަރުވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

... 7 ...