Close

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ވޯޓު ދިން މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި: އާޒިމް

ރައީސް ނަޝީދު އެކަހެރިކޮށް، އެހެން އެމްޑީޕީއެއް އުފައްދަން ބައެއް މިނިސްޓަރުން ބޭނުންވޭ: ހަސަން ލަތީފު

އިންތި، ފައްޔާޒަށް: އިންތިހާބެއް ފަސްކުރަން ހިފުމަކީ އެ އިންތިހާބަކުން ބަލިވުން!

ހޫނު ބަހުސަކަށްފަހު ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު މެއި 14 އަށް ފަސްކޮށްފި

އަސްލު "ބްރޯ" އަކީ ކާކުކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ: ފައްޔާޒު

ނުފޫޒުގެ ވާހަކަތަކާއެކު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަން އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ

ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ މެދު ގޮތެެއް ނިންމަން ގައުމީ މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ

އައްޑޫގައިވެސް އޮތީ ޕާޓީ ނުހިނގުމާއި ގުޅުންކުޑަކަމުގެ ޝަކުވާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އައްޑޫގެ މެޖޯރިޓީ ނެގޭނެ: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒުގެ ކެމްޕޭން ޓީމަށް ހުޅުމީދޫންވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސަ ރައީސް އަރިހުގައި، ވިދާޅުވަނީ ހުންނެވީ ފައްޔާޒާ އެކުގައި ކަމަށް!

އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓް ބޮޑު އައްޑޫސިޓީން ފައްޔާޒަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް، މޭޔަރުވެސް ފައްޔާޒް ފަޅިއަށް

... 9 ...