މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ކެމްޕެއިނުގައި އެރި 60 ރަށުގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތައް ނުހިނގާ: ފައްޔާޒު

1

ރައީސް ނަޝީދު "އިމޯޝަނަލް ކާޑު" ކުޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި، އެއީ ބަލިވީމަ އަބަދުވެސް ހައްދަވާގޮތް: ރީކޯ މޫސަ

2

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: ބިރު ދައްކަންޏާ ފާޅުގައި ނުކުންނާނަން، ނިކަން ޕާޓީން ބޭރުކޮށްބަލަ!

ރައީސް ނަޝީދަށް ''ބްރޯ'' އެއްގެ ލަގަބު ދިނުމަކީ ކޮންބޮޑުވާކަމެއް: ވައްޑޭ

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރަން ޖާގައެއް ނުދޭނަން: އިންތި

1

ފައްޔާޒްގެ ޓުވީޓު ރީޓުވީޓު ކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން، މައްސަލަ ބަލާނަން: ރައީސް އޮފީސް

1

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 204 މީހުން، މާލެއިން 14 މީހުން

ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ނުގޮވާ އެއްޗެއް ނެތް، ވޯޓު ހަމަވާނަމަ ރައީސް ސޯލިހު މަގާމުގައި ހުންނެވުމާ މެދުވެސް ޝައްކު!

އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ވޯޓު ދިން މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި: އާޒިމް

ރައީސް ނަޝީދު އެކަހެރިކޮށް، އެހެން އެމްޑީޕީއެއް އުފައްދަން ބައެއް މިނިސްޓަރުން ބޭނުންވޭ: ހަސަން ލަތީފު

އިންތި، ފައްޔާޒަށް: އިންތިހާބެއް ފަސްކުރަން ހިފުމަކީ އެ އިންތިހާބަކުން ބަލިވުން!

ހޫނު ބަހުސަކަށްފަހު ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު މެއި 14 އަށް ފަސްކޮށްފި

... 8 ...