މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

އިބޫގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ: ޖަގަހަތައް ލީޑްކުރުން މޫސައަށް، ފުރަތަމަ ޖަގަހަ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

ތިލަފުށި ތަރައްގީކުރުމުގެ މާސްޓާޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އެއް އޮފީހަކުން!

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ކަނޑައަޅައި، ތަރައްގީކުރަނީ

އަތޮޅުތަކުގެ އެއާޕޯޓުތަކަށް ޖައްސާ ބޭރުގެ އެއާލައިންތަކުން ޕެސެންޖާ ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލަން ބިލެއް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ކޮން ބޭފުޅެއް؟

1

ފައްޔާޒު، ނަޝީދަށް: ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ފޯޅަވައްސާއި ރާއްޖެއާ އިން ވަކިކުރަން އެއްބަސްވީ ކީއްވެ؟

ފާއިތުވި 30 އަހަރު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާކަމެއް ހަތަރު އަހަރުން މިދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

1

ބިދޭސީ ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން، އެފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތު ގާނޫނުން ފަހިކުރާނަން: ފައްޔާޒް

ކުންފުނިތަކުން ދައްކަން ހުރި ޖޫރިމަނާތައް އުވާލަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާނަން: ފައްޔާޒު

އިގުތިސޯދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް!

ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ފައްޔާޒަށް: ފައްޔާޒުގެ ޒައާމަތުގެ ދަށުން ޕާޓީ ހިންގާ ތަން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް

« 1 ...