މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ރާއްޖޭގެ އުއްމީދަކީވެސް މުސްތަގުބަލަކީވެސް އެމްޑީޕީ، 2023 ލިބޭނީ އާންމު މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރިވެގެން: ފައްޔާޒް

ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިގެ ޓީމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަނީ

އަލީ އާޒިމްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ސަރުކާރަށް، ބަދަލުގައި މެންބަރުންގެ ހޫނު ރައްދެއް!

ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާވޭ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނަސް، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި: ޝަރީފް

ފައްޔާޒް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކަށް ދޭން ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ފައިސާ ނުދިން މައްސަލަ!

ހިސާންވެސް ފައްޔާޒާ އެކު "ހިންގާލަން" ނުކުންނަވައިފި

މިދާވަރުން ދަންޏާ، ރައީސް ނަޝީދު މަރާލަން ބޮންގޮއްވީވެސް ސަރުކާރުންނޭ ބުނާނެ: ރީކޯ މޫސަ

ކެމްޕެއިނުގައި އެރި 60 ރަށުގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތައް ނުހިނގާ: ފައްޔާޒު

1

ރައީސް ނަޝީދު "އިމޯޝަނަލް ކާޑު" ކުޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި، އެއީ ބަލިވީމަ އަބަދުވެސް ހައްދަވާގޮތް: ރީކޯ މޫސަ

2

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: ބިރު ދައްކަންޏާ ފާޅުގައި ނުކުންނާނަން، ނިކަން ޕާޓީން ބޭރުކޮށްބަލަ!

ރައީސް ނަޝީދަށް ''ބްރޯ'' އެއްގެ ލަގަބު ދިނުމަކީ ކޮންބޮޑުވާކަމެއް: ވައްޑޭ

... 7 ...