Close

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިއުޅެނީ ވަކި މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ގާބިލު ކެންޑިޑޭޓް ހޮވަން, އެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ފައްޔާޒް: އަމީރު

ޒާތީވާ މައްސަލައިގައި ފައްޔާޒް: އިންތިހާބަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގުޅުން ގޯސްވެގެން ނުވާނެ!

ފެލިވަރުގައި 100 ޓަނުގެ އާ ކޭނިން ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމު ކުރަނީ

އިންތި، ފައްޔާޒަށް: މި އިންތިހާބަކީ ވަޒީރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ރީތީގެ މުބާރާތެއް ނޫން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސަކަށް ރޮޒޭ އަށްވުރެ ގާބިލު ބޭފުޅަކު ނެތް: ހިސާން

މާލެ އަތޮޅު މާބޮޑަށްވެސް ހިންގާލަންޖެހޭ: ފައްޔާޒު

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ 20،000 މީހުން ވޯޓުލާ، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ހޮވުމުގެ ބާރުވެސް އޮވޭ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގެ އުއްމީދަކީވެސް މުސްތަގުބަލަކީވެސް އެމްޑީޕީ، 2023 ލިބޭނީ އާންމު މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރިވެގެން: ފައްޔާޒް

ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިގެ ޓީމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަނީ

އަލީ އާޒިމްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ސަރުކާރަށް، ބަދަލުގައި މެންބަރުންގެ ހޫނު ރައްދެއް!

ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާވޭ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނަސް، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި: ޝަރީފް

... 7 ...