މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ފައްޔާޒް, އިންތިއަށް: ޕާޓީ ހިންގަން ތިބެ، 16 އަހަރުން ނުކުރެވުނު ކަމެއް ވަކި ދެން ކުރެވޭނެތޯ؟

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށްފަހު ފޮޓޯ ފޮނުވުމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އަންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ފައްޔާޒާ ދެކޮޅަށް ނިންމި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ނަޝީދު ޕާޓީން ބޭރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އިންތިގެ ޓީމުން މޮޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒަށް ފުރައްސާރަކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިންތިއަކީ މީހުން ގޮވައިގެން އުޅުމުގެ ހުނަރު ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން، ފައްޔާޒަކީ ގާބިލު ހިންގުންތެރިއެއް: އަނދުން ހުސައިން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ތާއީދު ވެސް ފައްޔާޒަށް

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ، ފައްޔާޒަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ވަޒީފާގެ އެދުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

މިނިސްޓަރު ޝައުނާގެ ތާއީދު ފައްޔާޒަށް، ވިދާޅުވީ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެވޭނީ ފައްޔާޒަށް ކަމަށް

އެމްޑީޕީއަކީ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަން ގޮތަށް ހިންގާ ޕާޓީއަކަށް ވާކަށް މެމްބަރުން ނޭދޭ: ވައްޑެ

ޝަރީފްގެ ތާއީދު ފައްޔާޒަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެ ކަމަކީ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަކަށް ގޮވައިލުން: ފައްޔާޒް

5 ...