ސިވިލް ކޯޓް

ފޯކަސް އިންފޯކޮމަށް 67.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އުރީދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް އަތުލި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން އެހެން މީހަކަށް ފުލެޓު ނުދޭން އަމުރުކޮށްފި

ރިހިވެލި މައްސަލަ: ސޭވް ދަ ޑްރީމްސްގެ ސަބްލީސް އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރިހިވެލި މައްސަލަ: ހުކުމް އިއްވި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، އަލީ ނަސީރުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

ފިއުލްސަޕްލައިސްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ވަކިކުރި ޝަފީއުއަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓި ޖިއާން މަރުވުން: ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 4.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްޕީއެލް އިން ސެންޓާ އަށް 138.9 މިލިއަން ދައްކަންކުރި ހުކުމް ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރިސޯޓު ހަދަން އަތަމާއަށް ދިން ހުރާފަރުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: އޭޖީ

އޭޖީން އުޅެނީ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަސް އަޅަން: ވަކީލުން

ހިލްޓަން އިން ސަން ޓެރެވަލްސް އަށް 16.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ ގެނައި ރަންތަކެއް ދައުލަތަށް ނަގަން ކުރި ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުވެސް ތާއީދު

... 19 ...