ސިވިލް ކޯޓް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން ކަމުން މުއިޒު ވަކިކުރީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ކަަމުން މުހައްމަދު އަހުމަދު ދީދީ ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި 17.8 މިލިއަން ހޯދަން ހުށަަހަޅައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 3.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އަމަރު ކޮށްފި

1

އެމްޕީއެލް އިން ސެންޓާ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް 138.9 މިލިޔަން ރުިފޔާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

އެމްއީއެސް ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރީ ގޯސްކޮށް: ސުޕްރީމްކޯޓު

ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ހަވާލުކުރި ޖީޕީޑީން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މައްސަލައިގައި އުފުލި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއަށް ޖިހާދު އިންކާރުކުރައްވައިފި

ޓަގު ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލްއިން 7.4 މިލިޔަން ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޕާޓީގެ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ: އަދާލަތު

ޓަގު ބޯޓެއްގެ މައްސަލާގައި ކުންފުންޏަކަށް 42 މިލިއަން ދައްކަން އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ނަގަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

... 21 ...