Close

ސިވިލް ކޯޓް

ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން އަލިކޮއި ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލައިގައި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށްކުރި ދައުވާ ބާތިލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޑޯމް ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގި ބާގިރާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބަންދުކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހޯދަނީ

ކުއްޔަށްވާ 35000 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ނަރީޝްގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ޔާމީން ރަޝީދުގެ ދައްތަ ފުލުހުންގެ ފަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ހިލްޓަނަށް މައްސަލައިގައި ސަންޓްރެވަލްގެ އެކައުންޓްތައް ހިފެހެއްޓި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކުރި

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ: ސުހެއިލް

ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އެޗްޑީސީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލައަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ޔޮޓް ޓުއާސްއިން އެދުނު ގޮތަށް އަލިދޫ ރިސޯޓުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނުނެރުނު

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ބާގިރާއި އިތުރު މީހަކު ހޯދަނީ

1

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުން

... 18 ...