ސިވިލް ކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ނަސީރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ސިފައިންގެއިން ވަކިކުރި އިބްރާހިމް އަލީއަށް ވަޒީފާއާއެކު މުސާރަ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

3

ޑީޖޭއޭ އިން 54 ކޯޓަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަކީލުން އައްޔަންކޮށްދީފައިވަނީ 50 މީހަކަށް: އޭޖީ އޮފީސް

މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރުގެޔަކީ ހުޅުވާލެވިގެން، ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން މަަސައްކަތް ކުރާ ފަނޑިޔާރުގެއެއް: މަސްތޫރު

ވަން ފޮޓޯ: ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މެޑަމް ލައިލާގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައާއެކު ވަޒީފާދޭން ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

2

53 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން އޭޖީން މިއަދު ދައުވާކުރި ކުންފުނީގެ ވެރީންނަކީ އެމްއާރްއެމް އަލީމް އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތި 2017 ވަނަ އަހަރު ދިން، 53 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން އޭޖީން ކޯޓަށް

ފުޑް ކޯޓު މައްސަލައިގައި އެސްޓީއޯއަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން ނިހާންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގާޒީ އަކާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ގާޒީން ނަގައިފި

... 18