ސިވިލް ކޯޓް

ވަން ފޮޓޯ: ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މެޑަމް ލައިލާގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރައާއެކު ވަޒީފާދޭން ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

2

53 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން އޭޖީން މިއަދު ދައުވާކުރި ކުންފުނީގެ ވެރީންނަކީ އެމްއާރްއެމް އަލީމް އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތި 2017 ވަނަ އަހަރު ދިން، 53 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން އޭޖީން ކޯޓަށް

ފުޑް ކޯޓު މައްސަލައިގައި އެސްޓީއޯއަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން ނިހާންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގާޒީ އަކާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ގާޒީން ނަގައިފި

ދައުލަތުން 78 މިލިއަން ވިމްލާއަށް ދޭން ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އެހުން ފަސްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ދެ ގާޒީއަކު ހައިކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

ޖީއެމްއައިޒެޑް އިން ނެގި އުޅަނދަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް

ހަފްތާއެއް ތެރޭ ދީބާޖާއަށް 348 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދައްކައިފިނަމަ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

66.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހުޅުމާލެ ބިންތަކެއް ވިއްކާލަނީ

ފަނޑިޔާރުން ގަޑިޖެހުމާއި ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުން ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ

... 24