ސިވިލް ކޯޓް

މާލެއަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް، އެމްވީކޭއަށް ދިން ބިން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުންވެސް ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރި ދައުވާ ސީލައިފާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި

މުސްއަބަށް އަލުން ޕީއެސްގެ މަގާމު ދިނުމަށާއި ބަދަލު ދިނުމަށް އަމުރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޑިފެންސްގެ އާ އިމާރާތާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުދޭކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ކޯޓަށް

ސިވިލްކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބުދުﷲ އާއި ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިހުސާންގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކުގެ މުދާ ބަލަަހައްޓަން ހަވާލުކުރި، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

1

ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓު ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަތުން 6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަބުދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ފަރުކޮޅު އެއާޕޯޓާއި އިންނަހެރާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގައި 51.2 މިލިޔަން ޑޮލަރު ނަގައިދޭން އެދިއްޖެ

ޑީއާރުޕީން ހަބަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

150،000 ޑޮލަރު ދައްކަން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

... 24 ...