ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 184 މައްސަލަ، ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

ދީނުގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ގޮވާލައިފި

އޮކްޓޯބަރު މަހު ޖެންޑާއަށް 222 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ 30 މައްސަލައެއް

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިން އަހަރު ތެރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ 409 މައްސަލައެއް، 82 ޕަސެންޓް މައްސަލަ އަދިވެސް ކޯޓުގައި

ހިޔާގެ ކުދިންތަކެއް ބިޑި އަޅުވައި ޓޯޗާގެ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތަށް 13 ފުލުހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ: ޒެނީޝާ އާއި ބަޝީރަށް ދައުވާނުކުރާން ނިންމައިފި

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ވަޅުލެވިގެން ދާދިއުން ހުއްޓެން ފަށައިފި: ރައީސް

ޓްރީޓޮޕްގެ ނަރުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަން ސިއްރުކުރި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބޮޑުބޭބެއަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްފައި: ޖެންޑާ

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

1
3 ...