ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިން އަހަރު ތެރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ 409 މައްސަލައެއް، 82 ޕަސެންޓް މައްސަލަ އަދިވެސް ކޯޓުގައި

ހިޔާގެ ކުދިންތަކެއް ބިޑި އަޅުވައި ޓޯޗާގެ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތަށް 13 ފުލުހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ: ޒެނީޝާ އާއި ބަޝީރަށް ދައުވާނުކުރާން ނިންމައިފި

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ވަޅުލެވިގެން ދާދިއުން ހުއްޓެން ފަށައިފި: ރައީސް

ޓްރީޓޮޕްގެ ނަރުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަން ސިއްރުކުރި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބޮޑުބޭބެއަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްފައި: ޖެންޑާ

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ރޭ ދަންވަރު ފިޔަވަތީން ރޯ އަޑު އިވުނު މައްސަލަ: ޖެންޑާއިން ބުނަނީ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ނުވާކަމަށް

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބައްޕަ ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

3 ...