ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ރޭ ދަންވަރު ފިޔަވަތީން ރޯ އަޑު އިވުނު މައްސަލަ: ޖެންޑާއިން ބުނަނީ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ނުވާކަމަށް

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބައްޕަ ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: އަޑުއެހުންތައް ސިއްރު

ޅައިމަގުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ޒިހާނަށް 13 ދައުވާއެއް، ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރަށް ޖަލަށް!

މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލައިފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް 300 ފުލުހުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

9 އަހަރުގެ އަމަލް: ސީރިއާ-ތުރުކީ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހިނގުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

4 ...