Close

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން މިހާރު ހުށަހަޅަނީ ބަހުގެ ހަމަލާއާއި ނަފުސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

އަންހެނަކު ދަރީންނާއެކު މަގުމަތިވެފައި: ތިން ފިރިންގެ ފަރާތުންވެސް އަނިޔާ, ދަރިފުޅަށް ކުރީ ޖިންސީ ގޯނާ!

1

މިދިޔަ މަހު 235 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ: ޖެންޑާ

ދޮންދަރިޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

"ގޮތް ނިންމާނީ އަހަރެމެން"، މިކުދީންނަކީ އަމިއްލަޔަށް ގޮތް ނިންމުމުގައި ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދިދާނެ

1

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 254 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 105 މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަން އުވާލައިފި

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 220 މައްސަލަ، ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދެ މީހަކަށް މައާފުދިނީ ކުރީ ސަރުކާރުން: ކްލެމެންސީ ބޯޑު

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

2 ...