ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ދޮންދަރިޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

"ގޮތް ނިންމާނީ އަހަރެމެން"، މިކުދީންނަކީ އަމިއްލަޔަށް ގޮތް ނިންމުމުގައި ގާބިލު ބަޔަކަށް ހެދިދާނެ

1

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 254 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 105 މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަން އުވާލައިފި

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 220 މައްސަލަ، ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދެ މީހަކަށް މައާފުދިނީ ކުރީ ސަރުކާރުން: ކްލެމެންސީ ބޯޑު

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމަށާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 184 މައްސަލަ، ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

ދީނުގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ގޮވާލައިފި

އޮކްޓޯބަރު މަހު ޖެންޑާއަށް 222 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ 30 މައްސަލައެއް

2 ...