ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

މެއި މަހު ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރި 71 މައްސަލަ

އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކާށިދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އަށް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އިތުރުވަނީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން: އާކް

ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި އަންހެން ޓީޗަރު ރަށުން ބާލައިފި

އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރިޕޯޓު: މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭސް، ރޭޕެއް؟ ނުވަތަ ހަސަދަގަނޑެއްބާ؟

2

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޕާލް ވީ ޕޫރީ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަސޫ އަށާއި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އީސަ އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އީސަގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ދޮގުކޮށްފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަނީ

އީސަ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ތިން ކުދިންނަަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ބަންދު ކުރި ގުރުއާން ޓީޗަރު ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

5 ...