Close

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ތިން ކުދިންނަަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ބަންދު ކުރި ގުރުއާން ޓީޗަރު ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގެސްޓް ހައުސް އެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް 215 މައްސަލަ، އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

މެދު ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މަންމަ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަވީ ދުވަސްކޮޅު ގޭގައި ހުރި ތިން އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފި

7

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ކަމުގެ، އިއުތިރާފު ބަޔާން ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ހާނީއްކަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަނީ

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

1

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު 14 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ދީނުގެ ނަމުގައި ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޯނާކޮށް މުޖުތަމައު ބައިބައިކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ރައީސް

6 ...