ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މަންމަ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަވީ ދުވަސްކޮޅު ގޭގައި ހުރި ތިން އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފި

7

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ކަމުގެ، އިއުތިރާފު ބަޔާން ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ހާނީއްކަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަނީ

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

1

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު 14 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ދީނުގެ ނަމުގައި ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޯނާކޮށް މުޖުތަމައު ބައިބައިކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން 4 މީހުން ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލަ ކުރިޔަކަށް ނުގެންދެވުނު!

މުޖުތަމައު އުފާވެރިކުރެވޭނީ ކުޑަކުދީންނާއި އަންހެނުންނަކީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދިގެން: ރައީސް

ބައްޕައެއްގެ ނަން ނެތި އުފަންވުން! އިބްތިހާލު މަރާލައި މަންމަ އާފިޔާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ސަބަބު؟

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އާފިޔާއަށް އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

6 ...