ފްރާންސް

ލެޕާފިއުމްއިން ރާއްޖެއަށް އެއިޓް އެންޑް ބޮބް ބްރޭންޑްގެ ސެންޓާއި ހޯމް ފްރެގްރެންސް ތައާރަފުކޮށްފި

ބޯޓަކުން ތެޔޮ ލީކުވާތީ މޮރިޝަސް ގައި އިމަޖެންސީ އިއުލާން ކޮށްފި

ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އިން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

އެމްބާޕޭ ތިން ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ފްރާންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފި

ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަދެވޭނެހެން ފްރާންސްގެ ސްޓޭޑިއަމްތައް ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑު ޖެހިގެން އަވަހަރާވި ފުރަތަމަ ޝާހީ ބޭފުޅަކަށް ސްޕެއިންގެ ޕްރިންސެސްއެއް

އިގުތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޖީ 20ގެ ގައުމުތަކުން ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމުމުން ޝާހިދުގެ ތައުރީފު

މިދަނޑިވަޅުުގައި ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ޑޮނޭޝަންގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ: ޕޮލިސް

ކޮވިޑް 19 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސްޕެއިން ލޮކްޑައުނަކަށް، ފްރާންސްގެ ބޮޑުބައެއް ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އަދި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާއާއި ގުޅިގެން، ޕީއެސްޖީ އާއި ސްޓްރަސްބާގް މެޗް ފަސްކޮށްފި

6