ފްރާންސް

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 2-0 މޮރޮކޯ (ފުލްޓައިމް)

ފްރާންސަށް އުފަން މޮރޮކޯ ކޯޗު: "ފައިނަލުގެ ހުވަފެން ނުދެކި މިކަމެއް ނުވާނެ، ނުކުންނާނީ ފްރާންސް މާޔޫސްކޮށްލަން"

ފްރާންސް ކޯޗުގެ ތައުރީފު މޮރޮކޯއަށް: "އެއީ ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސް، އެކުވެރިކަމަކީ އެޓީމުގެ ގަދަފައި"

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ކޮންމެބަޔަކު މޮޅުވިއަސް އެލިޔެވެނީ ތާރީޚުގެ އައު ސަފުހާއެކެވެ.

ސެމީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި "ހީރޯ"ގެ ރޯލުން ގޯލްކީޕަރުން!

ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލި ކެޕްޓަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން: ކޭން

އިންގްލެންޑް ބަލިކުރުމަށް ނަސީބު އެހީވި، ދެން އޮތީ ތައުރީފު ހައްގު މޮރޮކޯ!

ކޭންގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ އިންގްލެންޑް ރަށަށް، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ސެމީއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 1-2 ފްރާންސް (ފުލްޓައިމް)

އިންގްލެންޑް މެޗު ލޮރިސްއަށް ހާއްސަ، ނުކުންނާނީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލަން!

ކްލަބު ފުޓުބޯޅައިގައި ހުރީ ތާށިވެފައި: ފްރާންސްގެ މެދުތެރެއިން ތަފާތު މުހިއްމު ރޯލެއް

އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުން އެމްބާޕޭއާއި ފްރާންސްގެ ޓީމަށް ނަސްލީގޮތުން ފުރައްސާރަކޮށްފި!

5 ...