ފްރާންސް

ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކުރި ނަމަވެސް، ޓިއުނީޝިއާއަށް ހިތްދަތި އަލްވަދާއެއް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޓިއުނީޝިއާ 1-0 ފްރާންސް (ފުލްޓައިމް)

ބެންޒެމާ އަލުން ޓީމަށް ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުން ފްރާންސް ކޯޗުގެއެއް ނެތް!

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗު

ޗެމްޕިއަނުންނަށް އޮތް ބަދުނަސީބަށް ނިމުން ގެނެސް، ޑިޝޭމްޕްސް ހިތްހަމަޖެހިފައި

އެމްބާޕޭގެ ޖާދުލާއެކު ގަދަ 16 ޔަގީންކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 2-1 ޑެންމާކް (ފުލްޓައިމް)

ފްރާންސް ނުކުންނަނީ ޑެންމާކުން ދިން "ދޯކާ"ގެ ހަނދާން ބަހައްޓައިގެން!

ލޫކަސް ހެނާންޑޭސްއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބާކީ ބައި ނުކުޅެވޭނެ

ޖިރޫ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށް، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ރޫހު ދައްކާލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 4-1 އޮސްޓްރޭލިއާ (ފުލްޓައިމް)

ޑިޝޭމްޕްސް ފްރާންސް ޓީމުގެ ފެންވަރު ބުނެދެނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް، "ރޯމް ބިނާކުރީ އެއްދުވަހުން ނޫން"

« 1 ...