ފްރާންސް

އާ ކުޅުންތެރިން ސްޓޭޑިއަމަށް ތައާރަފް ކުރި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް

އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަނު އަދި ފްރާންސް ކަޓައިފި، ސްޕެއިން އާއި ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

ސްވިޒަލެންޑް ގެ ކެޕްޓަން ޒަކާ: ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް، ފްރާންސް ބަލިކުރުމުގެ ހިތްވަރުގަދަ ފޯމިއުލާ!

ފްރާންސާއި ޖަރުމަނު އަދި ޕޯޗުގަލްއާ އެކު މަރުގެ ގުރޫޕުވެސް މަރު! ދިޔައީ "ޗޮކުން"!

ފުޓުބޯޅައިގެ އާދަޔާ ހިލާފު ތާރީހުތަކެއް ލިޔެވުނު ރެއެއް، ކެޓީ "ކަޓަން ނުޖެހޭ" ޓީމެއް!

3

ޕެނަލްޓީއަށް މައާފަށް އެދެން: އެމްބާޕޭ

މުޅި ދުނިޔެ ސިހުމަކަށް، ފްރާންސްގެ ތަރި އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ސްވިޒަލެންޑް ކުއާޓާއަށް

1

ޔޫރޯ: ފްރާންސް 3-3 ސްވިޒަލޭންޑް (4-5)

ޑިޝޭމްސްޕްގެ ތާރީހީ އަމާޒު، ކުޅުންތެެރިއެއްގެ ކާމިޔާބީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ތަކުރާރުކުރުން

މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން ކުރިމަތީ ބިޔަރު އިޝްތިހާރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

1

މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގަދަ ހިފުންތައް، ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށްވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބެން ޖެހުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން!

މަރުގެ ގްރޫޕުގެ "ބިޔަ" ޓީމުތައް އެކުގައި ގަދަ 16 އަށް، ހަންގޭރީން ހިތްވަރުކުރި

4