ފްރާންސް

ޕެނަލްޓީއަށް މައާފަށް އެދެން: އެމްބާޕޭ

މުޅި ދުނިޔެ ސިހުމަކަށް، ފްރާންސްގެ ތަރި އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ސްވިޒަލެންޑް ކުއާޓާއަށް

1

ޔޫރޯ: ފްރާންސް 3-3 ސްވިޒަލޭންޑް (4-5)

ޑިޝޭމްސްޕްގެ ތާރީހީ އަމާޒު، ކުޅުންތެެރިއެއްގެ ކާމިޔާބީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ތަކުރާރުކުރުން

މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން ކުރިމަތީ ބިޔަރު އިޝްތިހާރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

1

މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގަދަ ހިފުންތައް، ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށްވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބެން ޖެހުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން!

މަރުގެ ގްރޫޕުގެ "ބިޔަ" ޓީމުތައް އެކުގައި ގަދަ 16 އަށް، ހަންގޭރީން ހިތްވަރުކުރި

ޔޫރޯ: ޕޯޗުގަލް 2-2 ފްރާންސް

މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ފްރާންސަށް ގަދަ 16 ޔަގީންވެފައި، އެހެން ޓީމުތަކަށް އޮތީ ކޮންމެ މަގެއް؟

1

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އަތުން ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކު މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ހަންގޭރީއަށް ދިރުން

ޔޫރޯ: ހަންގޭރީ 1-1 ފްރާންސް

ޕްރިވިއު: ހަންގޭރީ އާއި ފްރާންސް، މިހާރުގެ ގަދަ ބާރަކާއި ކުރީގެ ގަދަ ބާރެއްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

... 7