ފްރާންސް

ޑިޝޭމްސްޕްގެ ތާރީހީ އަމާޒު، ކުޅުންތެެރިއެއްގެ ކާމިޔާބީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ތަކުރާރުކުރުން

މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން ކުރިމަތީ ބިޔަރު އިޝްތިހާރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

1

މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގަދަ ހިފުންތައް، ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށްވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބެން ޖެހުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން!

މަރުގެ ގްރޫޕުގެ "ބިޔަ" ޓީމުތައް އެކުގައި ގަދަ 16 އަށް، ހަންގޭރީން ހިތްވަރުކުރި

ޔޫރޯ: ޕޯޗުގަލް 2-2 ފްރާންސް

މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ފްރާންސަށް ގަދަ 16 ޔަގީންވެފައި، އެހެން ޓީމުތަކަށް އޮތީ ކޮންމެ މަގެއް؟

1

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އަތުން ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކު މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ހަންގޭރީއަށް ދިރުން

ޔޫރޯ: ހަންގޭރީ 1-1 ފްރާންސް

ޕްރިވިއު: ހަންގޭރީ އާއި ފްރާންސް، މިހާރުގެ ގަދަ ބާރަކާއި ކުރީގެ ގަދަ ބާރެއްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޕޮގްބާއަކީ މުސްލިމެއް، ޕްރެސް މޭޒުމަތީގައި ހުރި ބިޔަރުފުޅި ދުރުކުރުމުން ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ތައުރީފު

ޖަރުމަނުގެ ދަނޑުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ޔޫރޯ: ފްރާންސް 1-0 ޖަރުމަނު

2