ޚަބަރު

މިޔަހެލި ކޭމްޕް ނިންމައި، އެންމެ މޮޅު ފަސް ހިޔާލު ހޮވައިފި

އަލީ ޔާމިން

މިއަހަރުގެ މިޔަހެލި ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް ނިންމާލައި އެންމެ މޮޅު ފަސް ހިޔާލު ހޮވައި، އެ ހިޔާލުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޭމްޕްގައި 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ 30 ޒުވާނުން ވަނީ ބައިވަރިވެފައެވެ. މިފަހަރުގެ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އއ، އދ، ވ އަދި ކ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ބައިވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީގައި، މީހުން ދުނިޔެ އަދި ފާގަތިކަމަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އީޖާދީ ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ މޮޅު ފަސް ހިޔާލު:

ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށްވާ އައިޝަތު އަޖުފާން ބުނި ގޮތުގައި ލޮކްޑައުންތަކަށް ފަހު މިފަދަ ކޭމްޕަކަށް އައިސް ހިޔާލު އެއްގޮތް އެހެން ޒުވާނުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

"ބައިވެރިންގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިޔާލުތަކެއް އެބަހުރި. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ހިޔާލުތައް ހަގީގަތަކަށް ވާން މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ފަރާތްތައްވެސް ތިބޭނެ. ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ މޮޅުވިޔަސް ނުވިޔަސް ތި ހިޔާލުތައް ދޫކޮށްނުލައި ކުރިއަށް ދާށޭ." އަޖުފާން ބުންޏެވެ.

މޮޅުވި ޓީމުތަކުގެ ހިޔާލުތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެއެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީއާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 'މިޔަހެލި' ބާއްވަމުން އަންނަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައެވެ. މި އަހަރުގެ ކޭމްޕް ބާއްވާފައިވަނީ ޔޫތު ގްލޯބް އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)ގެ އެއްބާރުލުމާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރާއި ޔޫރަޕިޔަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިޔަހެލި ކޭމްޕްގެ ވެސް މަގުސަދަކީ މުޖުތަމައުގައި ފައިދާ ކުރަނިވި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް އެއްބާރުލުންދިނުމެވެ.

މިޔަހެލި އަކީ މުހިންމު އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭ އަދި ނުހިމެނޭ އިޖުތިމާއީ އީޖާދުތައް އުފެއްދުމަށް އީޖާދުކުރާ މީހުންނާއި މެންޓަރުން އަދި ހިޔާލުތައް އެއްތަނަކުން ގުޅުވާލަދޭ ގޮތަށް ހިންގާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޭމްޕްގެ އީޖާދީ ހިޔާލުތައް:

  • 1- ދުނިޔެއަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިކަން: މިއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކަލާއި އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކަށް ހައްލުތައް ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޝިއާރެކެވެ. މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވިދާނޭ ގޮތްގޮތާއި ސާރކިއުލާރ އެކޮނޮމީ އަދި ވޭސްޓް-ޓު-ވެލްތް ހައްލުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށިދާނޭ ގޮތްގޮތާއި ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ފަށާ އާންމު ކުރާނޭ ގޮތްގޮތެވެ.
  • 2- މީހުންނަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިކަން: މިއީ މިހާރު ހުރި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ހައްލުތައް ހޯދައި، އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޝިއާރެކެވެ. މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ ޒުވާނުންގެ ބާރު އަދި ހިތްވަރު ވިސްނައިދީ އެއްބައިވަންތަ، ވަރުގަދަ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރެވުދާނޭ ގޮތްގޮތާއި މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ ބޭނުންތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިދާނޭ ގޮތްގޮތާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މުޖްތަމައުން އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށް އިތުރު މަގުތައް ފަހިކޮށްދެވިދާނޭ ގޮތްގޮތެވެ.
  • 3- ފާގަތިކަމަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިކަން: މިއީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ ހައްލުތައް ހޯދައި، އެކަށޭނަ މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ޝިއާރެކެވެ. މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ ލިބޭ ފުރުސަތްތައް އިތުރުކޮށް އާންމު ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރާނޭ ގޮތްގޮތާއި ލިބެން ހުރި ވަސީލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަގުތައް އިތުރުކުރާނޭ ގޮތްގޮތާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފާނޭ ގޮތްގޮތެވެ.