ވައްކަމާއި ފޭރުން

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖަށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ 13 މީހަކު ހައްޔަރަށް

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފޭރުން ނާކާމިޔާބު، ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރުން ވަގަށް ނެގި ބައެއް ތަކެތި ހޯދައިފި، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރު ފަޅާލައި އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

ވެސްޓޯ މޯބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރު އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، 4.8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ދެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގެންފި

ރ. އަތޮޅު އޮޕަރޭޝަން: ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަނދާން ނެތިގެން އޭޓީއެމްގައި ބާއްވާފައި އަންނަ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރާ މައްސަލަ ގިނަ: ފުލުހުން

... 8 ...