ވައްކަމާއި ފޭރުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލައި 37000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

1

ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އުމުރާއަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ އޭނާގެ ފޯނާއި ވޮލެޓު ފޭރިގެންފި

މަރަދޫގައި ހުންނަ ރޫޓް ފިހާރަ ފަޅާލައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ރޫޓުގެ ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ހޯދައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އުމްރާއަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާކޮޅު ވަގަށް ނެގި ތުހުމަތު އާއިލާގެ މެންބަރަކަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅު އުމްރާ އަށް ގެންދަން އެއްކުރި ފައިސާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިފި

ފަހާ ތަނަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ވިލިނގިލީ އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ފަޅާލައި ބޭސްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

... 8 ...