ވައްކަމާއި ފޭރުން

ކޮއްކޮގެ ޓެބްލެޓް 300 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލި ދައްތަ ދެ މަހަށް ޖަލަށް

1

އާރުޑީސީން ވައްކަން ކުރަން ވެގެން ފުރާޅު މައްޗަށް އަރައި ހުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްކޭމް ކޯލަކުން ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށް ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

އާރުޑީސީން ވައްކަން ކުރުމާ ސިޔާސީ ފަރާތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުވާ ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކޮށްފި

ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރާއި އިތުރު ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް އަނެއްކާވެސް ފަޅާލައިފި

ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ޕާކިން ޒޯނުގައި ހުރި ސައިކަލްތަކުން ވައްކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ކޯލެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލި މީހަކު ހޯދަނީ

2017 ވަނަ އަހަރު ސެންޓުފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 18000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެސްޑީއެފްސީ އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި

... 8 ...