ވައްކަމާއި ފޭރުން

ޓެކްސީއަކަށް އެރި ދެ މީހަކު ޑްރައިވަރަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފައިސާތަކެއް ފޭރިއްޖެ

ޓުއާ ގައިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ

ސޭޓު ބަނުމަށްފަހު ފިހާރައަކުން ފޭރުނު މީހަކު 10 މަހަށް ޖަލަށް

ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމް ކުރުމުން، ކޯޓުން ފިލައިފި

ތާރީހީ ބަދަލެއް: ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

1

ބިރު ދައްކައިގެން ނުވަ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސީއެޗްއެސްސީ އެތެރޭގައި ހުރި މީހެއްގެ އަތުން ވައްކަންކުރި މީހަކު ޖަލަށް ލައިފި

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ތިޖޫރީ ފަޅައިލުން: ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައެއް ނެތް، ބުނަނީ ލައްކައެއްވެސް ހުރެދާނެ ކަމަށް

"ވަން"ގެ ނޫސްވެރީން ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގައި: މިއީ ވައްކަމާއި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުޅުވިފައި އޮތް ހާއްޔެއް!

3

އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި 180،000 ރުފިޔާ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޓްރާންސްފާ ކުރި އަންހެނަކު ހޯދަނީ

ފެންކުންފުނީގައި ބޮޑު ވައްކަމެއް، ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް މައްސަލަ ފުލުހަށް

... 7 ...