ވައްކަމާއި ފޭރުން

ރޫޓު ފިހާރައިގެ ފައިސާ ފޭރެން އެހީތެރި ވި ތިން މީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

ބޭންކުން ވައްކަންކުރަން ވަތް ވަގުން ފިލީ ނަރުދަމާ ތެރެއިންލާފައި

ރޫޓު ފިހާރައިގެ ފައިސާ ފޭރުމުގައި ބައިވެރިވި އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މާރާމާރީތަކާއި ފޭރުުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވަމުންދާތީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފި

ހަތަރު މިލިއަން ފޭރެން އުޅުނު މީހުންނާއި އެހީތެރިން ދެނެގަނެ، ބައެއް ތަންތަން ފާސްކުރަނީ

ފޭރުން ހުއްޓުވި ސެކިއުރިޓީ ގާޑުގެ އަގުވަޒަންކޮށް 50،000 ރުފިޔާ ދީފި

ރޫޓު ފިހާރައިގެ ފައިސާ ފޭރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ށ. ފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖަށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ 13 މީހަކު ހައްޔަރަށް

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފޭރުން ނާކާމިޔާބު، ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ތިނަދޫ ދާރުލްއާސާރުން ވަގަށް ނެގި ބައެއް ތަކެތި ހޯދައިފި، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

... 9 ...