Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

ކުށްކުރެވެނީ މަސްތުވާތީ ކަމަށްބުނެ، ވައްކަންކުރި މީހަކު ކޯޓުގައި އެދުނީ ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްދޭން!

ސްކައިސެވަން ރެސްޓޯރެންޓް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި މީހާ 13 މަހަށް ޖަލަށް

އީސީގެ ސެކިއުރިޓީ ރޫމާއި ގުދަނެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި

ރިިމޯޓަކުން އަގު ބަދަލުކޮށް، 800 ގިލަނަށް ވުރެ ގިނަ ގޭސް ވަގަށް ނަގައިފި

ދުވަސްވީ މީހަކު އަތުން ފޭރުނު މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް 45 ދުވަސް

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބިޑި އަޅުވައި މޫނު ނިވާކޮށް، ގަޑިއިރެއްވަންދެން ބިންމަތީގައި ބޭއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ވަގަށް 180،000 ރުފިޔާ ޓްރާންސްފާކުރި މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަނީ

ފިހާރައަކުން ބޮޑީސްޕްރޭ ފުޅިއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ވަގު ސްލިޕްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 170،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުން 23،600 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް!

އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަމަކީ 2018 އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން އައި ކަމެއް، ޝާމިލުވަނީ އެއްބައެއް

1
« 1 ...