One Photos - 81Vvf9X2ZKzWr8c6vhFv3WjXu.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - e4tkB6TVIsMpg66mDoxZWAc0U.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - oEXvxoBHIcXeqOkJKrMa6d9fT.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ikP9fBiFhXMpTXd32lASkH9Yh.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ueLS3A0nZALmiLJHGlIbxJGxp.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - S5wwiFJoIGa7U80ezkEZjdBgg.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ikrylmniYGdy9ig05epDd6Sm9.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - M7bdwRP4iWg6Ec5dAUc7dhDH3.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - OAqca37snwR5dzjzwSTlgXQG1.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - u3njPqIbpH7pLr2AORQeoH6ls.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZTQUNyJVHYJlh8ycjS2TTwldf.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ އަވިކަތަ ސްކީމް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ. އެ ސްކީމަކީ ސްޓެލްކޯއަށް ފުރާޅު ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭ ސްކީމެއް --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ajPoQ8rpSAP1BAY8N2OI4ltgH.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - NVWeMGlatvGMhTL1SBFABtZAe.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1xK3ocM0zbnY2d0GLBA1ejouw.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 06MvYqwIzgrioQuV6pyTxPonl.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - DCkpGhKmV25BIB1CDnJWsoJyi.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FJ4vbDMBmbMyn3ICCuGFaUQAn.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 5aR6vnX4xCuIb0mvA76xHqP1t.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EYuNKzMRNPkBUvosCqMwQcnlS.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - NFVPqfHiBWHyYeahALvATMrcM.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zY34Pnz9LmlknQOwN4V32vYce.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xl668HtcNpJqCraYbf3NgdWuD.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - tDpHvRGCJiNyRU8DmXnDhj18C.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 0zTHdt8lmYeyQzODaRNiwajXh.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - W40EXbz3X4jeF9l69C4ze7VsX.jpg
19 ޖޫން 2022 މާލެ، ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް