ކުޅިވަރު

ޕްރިމިއަލީގް ފަށާއިރު 90 މިނެޓަށްވުރެ ވަގުތު މަދުކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

ކުޅުންތެރީންނަށް މި ވަގުތު އެލަވަންސް ނުލިބެނީ ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

އިޓަލީގެ ބައެއް ކުލަބުތަކުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ޕީއެސްޖީއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ދިނުމުން ލިޔޯނުން ކޯޓަށް

ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފަށަންވީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި: މޮރީނިއޯ

ދުވުންތެރިންނަށް އެހީވުމަށް 500،000 ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަމަހުގެ 25 ގެ ކުރިން ލީގުތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޔުއެފާއިން އެދިއްޖެ

މެޗްތަކުގައި ފަސް ބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ފީފާއިން ހުށަހަޅައިފި

ލޮކްޑައުންގައި ތިބޭއިރު ކުޅުންތެރިން ފިޓްނަސް ހިފެހެއްޓުން ވަރަށް މުހިންމު: ބައްސާމް

އާސެނަލްގެ ޕްރެކްޓިސް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކުޅުންތެރިންނަށް ދީފި

ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ޗެލްސީން ބުނެފި

ފީފާ އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެނީ

... 24 ...