ރިޕޯޓް

ދަސްކުރާ ފިލާވަޅުތައް ފަސޭހައިން ހަނދާން ނެތެނީތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލަމާ!

ޓިކްޓޮކްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝަޒީ ލޮކްޑައުންގައި ފޫހިފިލުވީ މޭކަޕުން، މި މޭކަޕްތައް އަސްލުވެސް ތަފާތު

2

ކަޅުވިޔަސް ދޮންވިޔަސް، ފަލަވިޔަސް ހިކިވިޔަސް، މަލާމާތް ކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކެއުމުގައި ލޮނުމެދު ބޭނުން ކުރުން ރައްކާތެރިބާ؟

1

ފާޒިލް "ފިޓްފާޒިލް"އަށް ކުރި ދަތުރު ކުރުކޮށް

3

މިބާވަތުގެ ކާއެއްޗެހި ކާނަމަ އަވަހަށް މުސްކުޅިވާނެ

ބަދަލުތަކާއެކު އަޝްހަމްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިނުން ބޮޑު ތަފާތެއް

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 3 މިލިއަން ކުދިންނަށް ރަޝްފާޑްގެ ދީލަތި އެހީއެއް

މިއަދަކީ ބައްޕައިންގެ ދުވަސް، ހިތްވަރު ގަދަ ހިތްމަތްތެރި ބައްޕައަށް ޝުކުރިއްޔާ

ދަރިން ރަނގަޅަށް އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންކުރޭތޯ ބަލާނެ ގޮތް މިއޮތީ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލު މުވައްޒަފުންނަށް އުފާވެރިތަ؟ ރައްކާތެރިތަ؟

ބޭސްފަރުވާއަކީވެސް އިންސާނީ ހައްގެއް، ބިދޭސީންނަށް ވެސް އެހައްގު ޔަގީންކޮށްދެމާތޯ؟

2 ...