ރިޕޯޓް

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ ލީޑަރުންނަށް އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އަންވަރަށް ފުރުސަތުދީގެން ކެތްތެރިވެގެން ތިބުމެވެ.

1

ނޭމާ ހިތްފަޅައިގެން: "މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތިކަން"

މިރޭގެ މެޗު: މެކްސިކޯގެ ކޯޗަކީ އާޖެންޓީނާއަށް އުފަން، މެސީގެ "ބަލިފައި" ދަންނަ އެކުވެރިޔާ!

ޓިއުނީޝިއާ ކޯޗުގެ އިންޒާރެއް: އޮސްޓްރޭލިއާ ޓީމުގައި ނޭނގޭ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ!

އެލިސަންގެ މަތިމަސް: އެއީ ސްޓައިލެއް ނޫން، ކެމްޕޭނެއް!

ފްރާންސް ނުކުންނަނީ ޑެންމާކުން ދިން "ދޯކާ"ގެ ހަނދާން ބަހައްޓައިގެން!

މިއީ 30 އަހަރު ކުރިއެއްނޫން: އެފްރިކާ ޓީމަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ނެގިދާނެ

ގަތަރުން އުފާވެރިކަން: އައްސަލާމްއަލައިކުމް ކަމުހިނގައްޖެ، ސްޓޭޑިއަމްތައްކައިރީ ހުކުރުކުރުމާއި ފަލަސްތީނަށް ހާއްސަކަން

2

1908 ގައި ޝަމްސުއްދީން ރަދުންގެ ކޯފާ މަލިކަށް

1

އާޖެންޓީނާއަށް ދެން އޮތީ އުނދަގޫ މަގެއް، މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ނިމިދާނެ؟

ޖަޕާނު ޓީމު ކުނިނަގައި ސްޓޭޑިއަމް ސާފުކުރުމުގައި، ދަނޑުމަތީން ހިތް އަތުލައިފި، ދަނޑުބޭރުން ލޯބި އޮހެނީ

ހައިވޭމަތިން ސައިކަލް ހުއްޓި ގޮތްހުސްވި ވަގުތު ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންގޮސްދިން ސިފައިންގެ މީހާއަށް ސެލިއުޓް!

8
2 ...