ރޭޕް

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭސް: ތުހުމަތު ކުރާ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

1

ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްގު އުގޫބާތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް: ނަޝީދު

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ހާނީއްކަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

1

ސުކޫލު ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަނީ

ސުކޫލު ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން ކަންކުރާ ގޮތް މޮނިޓާ ކުރަނީ

14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރޭޕާ ދެކޮޅަށް މަޑުއްވަރީގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭންގު ރޭޕަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން ރައްޔިތުން "ކެކެނީ"!

4 ...