Close

ރޭޕް

އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

އަންހެނަކު ރަހީނު ކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގެސްޓް ހައުސް އެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ވަޒީފާ ގެ މާހައުލުގައި ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކަމަށް ބުނާ އަންހެން މީހާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދަން ރިހެބަށް

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ރޭޕް ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން އަވަސްކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ރޭޕް ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތުވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭސް: ތުހުމަތު ކުރާ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

1

ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްގު އުގޫބާތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް: ނަޝީދު

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

4 ...