ރޭޕް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި އަނެއްކާވެސް ރަހުމުކުޑަކޮށް އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށް މަރާލައިފި

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ބަރަހަނާކޮށް އުޅޭ ރަށުގެ މައްސަލަ: ލިބިފައި ވަނީ އެންމެ މައްސަލައެއް، އެ މައްސަލަ އަންނަނީ ބަލަމުން: ޖެންޑާ

ރަށުގައި ވެސް ބަރަހަނާ ރަށުން ބޭރުގައިވެސް ބަރަހަނާ! ރައްޔިތުން ގޮތް ހުސްވެފައި، މުއައްސަސާތައް ފެއިލް!

އަލިފުށީގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން އަވަސް ކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ރިސޯޓް މުވައްޒަފެއް ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެކަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

އަންހެން ކުއްޖެއް ބުލެކްމެއިލް ކޮށް ރޭޕު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރު ވަނީ

އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

އަންހެނަކު ރަހީނު ކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

3 ...