ރޭޕް

ރޭޕް ސާބިތުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ އުސޫލުތަކެއް: ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސް

މީގެ ފަހުން ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބު ކުރަން ފަސޭހަވާނެ: ޝަމީމް

1

ރިސޯޓެއްގައި މުވައްޒަފަކު ރޭޕްކުރި މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ހުޅުމާލެގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

މަސްތުގެ ހާލުގައި ގެޔަކަށްވަދެ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި ޒައިން ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައިވެސް ރޭޕް ހިމެނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރޭޕް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމުކޮށްފި

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައިވެސް ރޭޕް ހިމެނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސްޓޫޑިއޯއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި އާޓިސްޓުގެ ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއިދުކޮށްފި

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވި ފިރިހެނަކަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްފައި: ޖެންޑާ

11 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 ...