Close

ރޭޕް

ބްލެކްމެއިލްކޮށް އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މީހަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު ޅިޔަނު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް

އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޕޮލިސް

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭސް މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކުރަން ޖެންޑާއިން އަންގައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކާފަ އާއި މުނިކާފަ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް

ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، ފަރުހާން އަޚްތަރު އަދި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސެންޓު އިޝްތިހާރަކަށް ފާޑުކިޔައިފި

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

މާލޭގައި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އާމިންދައްތަގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް

« 1 ...