Close

ރޭޕް

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ހާނީއްކަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

1

ސުކޫލު ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަނީ

ސުކޫލު ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން ކަންކުރާ ގޮތް މޮނިޓާ ކުރަނީ

14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރޭޕާ ދެކޮޅަށް މަޑުއްވަރީގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭންގު ރޭޕަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން ރައްޔިތުން "ކެކެނީ"!

މަސްތުކޮށްގެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުން ލަސްވުމުން ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށް، ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

5 ...