Close

ރޭޕް

ކެންޔާ މީހާ މަރާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކައި ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ހިފައި، ގަދަކަމުން ކޮޓަރިއަށް ވައްދަން އުޅުނު: ވަކީލުން

ސަފާރީގައި ހިނގީ ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ސަފާރީގައި ހިނގީ އާންމުތަނެއްގައި ހުރެފަވެސް ކޮށްލެވޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް، ދެކެވޭ ވާހަކަ ހަގީގަތާ ހިލާފު: އިމްރާން

ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވުނީތީ ޕީޖީ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ސަފާރީ ކޭސް: ތަހުގީގަށް ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެންއައިސީން ބަލައިގެންފި

ރޭޕް ކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފި

ސަފާރީ ކޭސް: ވިކްޓިމްގެ ބަޔާނަށް ބަދަލުގެނައި ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

ރޭޕް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

1

ބޮޑުފުޅަދޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރޭޕް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ބޮޑު ކުށަކަށް ހަދަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރޭޕް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ބޮޑު ކުށަކަށް ހަދަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

... 7 ...