އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަން ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނޯންނާނެ ކަަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނި: އިންތި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ހަލާލު ޓްރެވެލްސް ލޯންޗުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރަން އާ ތަހުގީގު ޓީމެއް އެކުލަވައިލަން ޖަމީލު ގޮވާލައްވައިފި

ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނާފައިވަނީ އަބުރު ކަތިލައި އަނިޔާ ދިނުމަށް: ސައުދުﷲ

އަދީބުގެ ވަކީލަކަށް އުޅުމަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ލިސްޓް އާންމު ކުރަންވާނީ، ކުޑަމިނުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު: އުޝާމް

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް: ނިހާނަށް ފަސް މިލިއަން އަދި ސުޖާއުއަށް 12 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު: އީވާގެ ފިރިކަލުން ސާބެއަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ!

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅުއްވައިފި

5 ...