އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ބޯޑާ މައިލްސްގެ އެސޯޝިއޭޓެޑް ޕާޓްނަރަކަށް އަގޯޑާ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައިވެސް ޓޫރިޒަމް އެންމެ އުހަށް، ދުނިޔެ ހަމަނޭވާއެއް ލާން އޮތް ސޭފް ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖެ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އާއި މަހުލޫފުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަންނަ ހަފުތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަދުވަހު ބާއްވަނީ

1

ރައީސް ސޯލިހު، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ވަން ފޮޓޯ: އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުން

އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ހާސިލުވެއްޖެ

މަހުލޫފު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރާކަށް ނުނިންމާ، ޕީޖީން ގޮތެއް ކަނޑައަަޅަންދެން މަޑުކުރަން ޖެހޭ: އޭސީސީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިންމަން 8 މަސް ނަގާ، އަވަސް ކުރަން އިތުރު 4 މިލިއަން ބޭނުން: އޭސީސީ

ވާލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ އެވޯޑާއެކު ރާއްޖެއަށް ރަން ވަނަތަކެއް

3 ...