އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އަދީބާއި ޒިޔަތާއި ސިޔާމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް 86 ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފި

މަހުލޫފަށް ދައުވާ ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ޕީޖީ

ނިހާންގެ ރޮލެކްސް ގަޑި އާއި ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓް ދައުލަތަށް ނަގަން އެދިއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރު ކުރީ، އާރަށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު މިލިއަން ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި މައްސަލައިގައި

ފަތުރުވެރިކަމާއި ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ތިން ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން މޮންޓެލިއަންއަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ކުރިއަކަށް ނުގެންދިޔަ

މަހުލޫފްގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވައެއް ނުލަން، ބައެއް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އެންގިން: ޕީޖީ

ޕޮލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ޗާޓަރު ފްލައިޓުތައް އަލުން ފަށައިފި

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ނެޝަނަލް ޖިޔޮގްރަފިކް އާ ގުޅިގެން ރަޝިއާގައި ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ފަށައިފި

ގާޒީ ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމުން ނިހާންގެ މައްސަލަ މިއަދު ވެސް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1

އަދީބު ބުނާ ބަހެއްގެ މައްޗަށް ލިސްޓެއް ހަދައިގެން ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: އުޝާމް

4 ...