މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ފުލުހުންގެ ނަން "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް" އަށް ބަދަލު ކުރަން ހިމަނައިފި

އެމްއެމްސީ އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ފާހެއް ނުވި

މިސްކިތްތަކުގައި ނިދައި، ކައިބޮއެ ހަދާ މީހުންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އުފައްދައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

"ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަޅައިފި، އުންމީދަކީ 50 ރަށުގައި ސްޓޭޝަން އެޅުން"

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް 28 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި، އިންތިހާބު އަންނަ މަހުގެ 5ގައި

އިންޓަނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލަނީ

މިނިސްޓަރު އިމްރާން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އިސްތިއުފާ ނުދެއްވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ޑރ. ޖަމީލު އިމްރާނަށް: އިމްރާންގެ ވާހަކަތަކުން ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައަށް ހިތްވަރު ލިބޭ

5 ...