މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޖަލު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިސްލާހު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒު ގޮވާލައްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިިމު ކުރުން، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައި އުސޫލު އާއްމުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަގުގީގަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު 241 ކޮމިޓީއަށް

ބޮން ހެދުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރެގެންނޭ ކިޔައި އެފަދަ މީހުން ބަންދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް: އިމްރާން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނުވާކަމަށް ބުނީ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށްދިން މައުލޫމާތަކާ ހަވާލާދީ: އިމްރާން

ފުލުހުންގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ ރައީސަކަށް އޭސީޕީ ރިޓަޔަޑް، ސޯދިގު އިންތިހާބުކޮށްފި

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ބައްޓަން ކުރަން ޕޮލިސް ބޯޑު މުހިންމު: އިމްރާން

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފާއިޒު، ނައިބަކަށް ފަޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑުތައް ހަދާނަން: އިމްރާން

އަތޮޅު ތެރޭގެ ގޭންގުތައް "ސައިޒް" ކުރަން ތައްޔާރު ވަނީ

1

އޭސީޕީ އަަކަށް ހުންނެވި އަލީ ރަޝީދު ޑީސީޕީގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި

5 ...