މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ފުލުހުންގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީގެ ރައީސަކަށް އޭސީޕީ ރިޓަޔަޑް، ސޯދިގު އިންތިހާބުކޮށްފި

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ބައްޓަން ކުރަން ޕޮލިސް ބޯޑު މުހިންމު: އިމްރާން

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފާއިޒު، ނައިބަކަށް ފަޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑުތައް ހަދާނަން: އިމްރާން

އަތޮޅު ތެރޭގެ ގޭންގުތައް "ސައިޒް" ކުރަން ތައްޔާރު ވަނީ

1

އޭސީޕީ އަަކަށް ހުންނެވި އަލީ ރަޝީދު ޑީސީޕީގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަޅާފައިވާ މައްސަަލަތައް ޖުލައި 31ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން އަންގަނީ

އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ކުށް މަދު ގައިދީންނަށް މައާފުދޭން، ރައީސަށް އިލްތިމާސްކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް އާއިލާއިން ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ސަރުކާރު

މާލޭގެ ހަތަރު ގެ އެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ޑްރަގާއެކު އަންހެނަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

327 މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި އެބަ ތިބި: ޕީޖީ ޝަމީމު

6 ...