މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ސަފާރީގައި ހިނގީ އާންމުތަނެއްގައި ހުރެފަވެސް ކޮށްލެވޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް، ދެކެވޭ ވާހަކަ ހަގީގަތާ ހިލާފު: އިމްރާން

ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އަންނަ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، އެތަނުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ 30 ޕަސެންޓް އިތުރަށް މިހާރުވެސް ގައިދީން އެބަތިބި: އިމްރާން

ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ސްޓެލްކޯއިން ފަހި ފުރުސަތެއް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަޕްލައި މަދުކުރެވެނީ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ނުދޭތީ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ގޮވާލައްވައިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބަދަލު ގެންނަން އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ހައްގުތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އާއިލާ

ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ކަރެކްޝަންސް

1
6 ...