މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަޅާފައިވާ މައްސަަލަތައް ޖުލައި 31ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން އަންގަނީ

އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ކުށް މަދު ގައިދީންނަށް މައާފުދޭން، ރައީސަށް އިލްތިމާސްކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް އާއިލާއިން ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ސަރުކާރު

މާލޭގެ ހަތަރު ގެ އެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ޑްރަގާއެކު އަންހެނަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

327 މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި އެބަ ތިބި: ޕީޖީ ޝަމީމު

ސީރިއާގައި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި މީހާގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި

އޭސީޕީ ފައިރޫޝް ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

30 ދުވަހުން ރިވިއު ނުކުރިއަސް ވާނުވާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ފޮޓޯ: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަލުން މީހުން އައްޔަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި

4 ...