މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދިވެހި ބަހަށް ފަރިތަ، ދިވެހި ތާރީހާއި ސަގާފަތަށް ފަހުރުވެރި ދަރިން ބިނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ: އިމްރާން

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިޔަށް: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އޭސީޕީ ޖަމްޝީދާއި އަހުމަދު މުހައްމަދު ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްޕީ ރާއީ ކުރައްވައިފި

ފުލުހުންގެ އާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރަހައްދުތަކަށް ކޮމާންޑަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޖަލުގައި މަރުވާ މީހުންނާއި ޓޯޗާގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ރިޓަޔާމަންޓް ބާތިލުކުރޭ، އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި: ފައިރޫޝް

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް، ފަސް ޑިވިޝަން ހަދައި ކޮމާންޑަރުން އައްޔަން ކުރަނީ

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ގޭގެ އާއި މީހުންނަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ގަވާއިދެއް ހަދައިފި

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކި ކުރަން ނިންމި ނިންމުން މަޖިލީހަށް

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ބޯޑުން ނިންމައިފި

ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ މުއްދަތު ތިން އަހަރަށް ކުޑަކޮށްފި

4 ...