Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ހަރަދު ކުޑަކުރަން މިނިވަން ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އާއި ފުޅަނދުބުރު ކެންސަލްކޮށްފި

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި މައްސަލައިގައި އިމްރާނާއި ހަމީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

1

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނީ ވަށާޖެހިފައިވާ ފުރިހަމަ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވިގެން: އިމްރާން

އަންގާރަ ދުވަހު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރާނަން: އިމްރާން

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ބެލުމަށް އިމްރާން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ހާލަތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް އިމްރާން ގައިދީންނާއެކު ރޯދަވީއްލުމަކަށް!

61 ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޭޕްރީލް މަހު ފެށޭނެ: އިމްރާން

ހަނގުރާމައަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ރާއްޖެ ގެނައި އާއިލާގެ ޖިނާއި ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭތޯ ބަލަނީ

ހަނގުރާމައަށް ގޮސް ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާއެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ގަވާއިދުން ނުނެރޭ 47 ނޫހެއް އުވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމް އިންޓެލިޖެންސް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ރައީސަށް އަންގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

3 ...