މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް 241 ކޮމިޓީން ކުރަނީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ: ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ޖަލު ހިންމަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ގަވާއިދުން ނުނެރޭ 29 ނޫހެއް އުވާލަނީ

ގައިދީން ދޫކުރެވޭނެ ހާލަތާއި ގޭބަންދާއި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އާއްމުކޮށްފި

އުމަރު ޒާހިރުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފުތަރު މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ޓެގް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: އުމަރު

ހުރިހާ ހަކަތައެއް ދުއްވާލެވެނީ ތިޔާގިކަމާއި ތަނަވަސްކަމަށް: އިމްރާން

ކުށް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ ގައިޑްލައިނަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

10 އަހަރު ކުރިން ފާސްކުރި ގާނޫނުގައި ގައިދީންނަށް ޖަލުތަކުގައި ހިންގަން އޮތް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ

އަދަބު ލުއިކޮށްދިން މީހުން، އިތުރަށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ނުޖެހޭނެ ގާނޫނީ ހައްލެއް އެބަ ހޯދަން: އިމްރާން

2 ...