މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

މެގުއާ ފާޑު ކިޔުންތެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލާނެ: ސޮލްޝެއާ

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

"ސިޓީން ޔުނައިޓެޑު ލަދުގަންނަވާލި، ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ސޮލްޝެއާ"

ޑާބީގައި ސިޓީ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޮލްޝެއާއަށް އަނެއްކާވެސް ޕްރެޝަރު

ލިވަޕޫލް މެޗުން "މޫވް އޮން" ކޮށްފިން: ސޮލްޝެއާ

ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ބަޔާންއާއި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

ރޮނާލްޑޯގެ ތަފާތާއެކު ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ސޮލްޝެއާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ފާގަސަން އާއި ބޯޑުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބޭނުން ވަނީ ސޮލްޝެއާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން

ސޮލްޝެއާ ވަކި ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް، ބަދަލުގައި ގެންދަނީ ކޮންޓޭ؟

"މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އަނދިރި ދުވަސް، ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން"

ސަލާހްގެ ހެޓްރިކް، ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް މޮޅު ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ޗެލްސީގެ ބޮޑު މޮޅަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި

5 ...