މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ޖަރުމަނު ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު، ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމަށް ގެންދަނީ

ރޮނާލްޑޯ އާއި ސަންޗޯގެ ގޯލްތަކުން ޔުނައިޓެޑް ގަދަ 16 އަށް

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ކަމަށް ޒިދާންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

އެވްރާ އާއި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދުބާއީ ބައްދަލުވުން، ދިވެހި މިރުހުގެ ކުޅި ތަޖުރިބާ

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ސޮލްޝެއާ ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެކަމަށް ގްލޭޒާސް އެއްބަސްވެއްޖެ

މެގުއާއަށް ރަތަކާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް، "އޮލޭ އައުޓް" ވާނެތަ؟

މެގުއާ ފާޑު ކިޔުންތެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލާނެ: ސޮލްޝެއާ

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

"ސިޓީން ޔުނައިޓެޑު ލަދުގަންނަވާލި، ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ސޮލްޝެއާ"

ޑާބީގައި ސިޓީ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޮލްޝެއާއަށް އަނެއްކާވެސް ޕްރެޝަރު

ލިވަޕޫލް މެޗުން "މޫވް އޮން" ކޮށްފިން: ސޮލްޝެއާ

ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ބަޔާންއާއި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

4 ...